Deklaracja członkostwa Stowarzyszenia Otwarta Brama

  • Sharebar

 

Ja, niżej podpisany(a)

 

..................................................................................................

proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Stowarzyszenia.

 

Stowarzyszenie Otwarta Brama z siedzibą gminie Żabia Wola.

Oświadczam, że znane mi są postanowienia Statutu, cele i zadania Stowarzyszenia. Jednocześnie zobowiązuje się do ich przestrzegania, regularnego opłacania składek, aktywnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia i sumiennego wypełniania uchwał władz.

 

Jednocześnie wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Otwarta Brama w celach związanych z działalnością statutową Stowarzyszenia.Przysługuje mi prawo wglądu w te dane, ich poprawiania lub uzupełniania.

 

.............................

            (podpis)

Dane osobowe: (prosimy wypełniać czytelnie drukowanymi literami)

.............................................................
.............................................................
.............................................................

 

REKOMENDACJA DWÓCH CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

(zgodnie z Rozdz.3 §12 Statutu Stowarzyszenia)

 

1.Rekomnudje Panią/Pana           .........................................................

na członka Stowarzyszenia Otwarta Brama.

..............................

             (podpis)

2.Rekomenudję Panią/Pana        .........................................................

na członka Stowarzyszenia Otwarta Brama.

..............................

        (podpis)