STATUT STOWARZYSZENIA OTWARTA BRAMA

 • Sharebar

STATUT

STOWARZYSZENIA OTWARTA BRAMA

Tekst jednolity z 9 lipca 2015

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Otwarta Brama - w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zostaje powołane na czas nieokreślony, siedzibą stowarzyszenia jest Osowiec, gmina Żabia Wola, terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.

3. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw
z poszanowaniem tamtejszego prawa.

4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo
o Stowarzyszeniach ( Dz. U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

5. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji
o podobnych celach.

6. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

 

ROZDZIAŁ II

CELE I FORMY DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA

 

7. Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz społeczności mieszkańców powiatu grodziskiego i gmin ościennych a w szczególności:

 

 1. integracja społeczności lokalnej

 2. działanie na rzecz poprawy jakości życia na terenach wiejskich

 3. wspieranie działań proekologicznych i prospołecznych

 4. ochrona środowiska naturalnego

 5. ochrona krajobrazu naturalnego

 6. ochrona ładu przestrzennego

 7. działanie na rzecz poprawy przepływu informacji i rozwoju komunikacji społecznej

 8. inicjowanie i wspieranie działalności edukacyjnej i kulturalnej

 9. ochronna dziedzictwa historycznego i kulturowego

 10. działanie na rzecz udziału społeczeństwa w procedurach decyzyjnych, gdy nie jest
  to sprzeczne z prawem

 11. promocja ochrony zdrowia, sportu, aktywnego spędzania czasu i rekreacji

 12. wspieranie innowacyjności i rozwoju gospodarczego w tym rozwój przedsiębiorczości

 13. pomoc społeczna i działalność charytatywna

 14. działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, starszych i wykluczonych

 15. działanie na rzecz integracji europejskiej

 16. wspieranie dobroczynności i działań humanitarnych

 17. aktywizacja zawodowa

 18. propagowanie idei równości obywateli wobec prawa

 

8. Stowarzyszenie swe cele realizuje przez:

      a) wydawanie materiałów informacyjno-promocyjnych, edukacyjno-szkoleniowych oraz informacyjno-prawnych.

      b) promowanie, upowszechnianie i udostępnianie nowoczesnych mediów i technologii.

      c) wpływanie na zmiany o charakterze systemowym na rzecz celów społecznie użytecznych

      d) wypowiadanie się w sprawach publicznych, związanych z celami Stowarzyszenia.

      e) współpraca z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu zainteresowanymi rozwojem społeczeństwa obywatelskiego.

      f) udzielanie wsparcia, w tym technicznego, finansowego i rzeczowego inicjatywom
i organizacjom pozarządowym.

      g) organizowanie imprez, szkoleń, warsztatów, konferencji, zjazdów.

      h) organizowanie zbiórek charytatywnych.

      i) organizowanie wolontariatu.

      j) wykonywanie i koordynowanie inwentaryzacji przyrodniczych, przygotowywanie
i zlecanie wykonywania opracowań, opinii i ekspertyz specjalistycznych dotyczących funkcjonowania środowiska naturalnego i kulturowego, w tym istniejących
i potencjalnych zagrożeń i mechanizmów degradacji.

      k) występowanie do właściwych organów administracyjnych i nadzoru o zastosowanie środków zmierzających do usunięcia istniejącego zagrożenia środowiska lub przywrócenia jego stan wyjściowego.

9. Dla realizacji powyższych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą której przedmiotem przy uwzględnieniu kodów i opisów zgodnych z PKD jest:

58.11.Z Wydawanie książek

58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków

58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza

58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania

59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

62.01Z Działalność związana z oprogramowaniem

62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

63.12.Z Działalność portali internetowych

70.22 Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
i zarządzania

82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

85.59.B Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

85.60.Z Działalność wspomagająca edukację

86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana

88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych.

88.99.Z pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej nieskalsyfikowana.

90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza

91.04.Z Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody.

92.00.Z działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi.

93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem

93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki

93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej niesklasyfikowana.

 

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

 

10. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

11. Do Stowarzyszenia należą członkowie:

      a)  zwyczajni,

      b)  wspierający,

      c)  honorowi.

12. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:

      a) złoży deklarację członkowską na piśmie,

      b) przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia.

13. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

14. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

15. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.

16. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

17. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zebranie na wniosek dziesięciu członków Stowarzyszenia.

18. Członkowie zwyczajni mają prawo:

      a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,

      b) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,

      c) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,

      d) zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia.

19. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

      a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,

      b) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

      c) regularnego opłacania składek.

20. Członkowie wspierający i honorowi nie mają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

21. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

22. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

23. Utrata członkostwa następuje na skutek:

      a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,

      b) wykluczenia przez Zarząd:

      * z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,

      * z powodu notorycznego niebrania udziału w pracach Stowarzyszenia,

      * z powodu niepłacenia składek za okres 2 lat,

      * na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia

      c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

      d) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

24. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia
lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego
Zebrania Członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

 

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

 

25. Władzami Stowarzyszenia są:

      a) Walne Zebranie Członków,

      b) Zarząd,

      c) Komisja Rewizyjna.

26. Kadencja władz.

      a) Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów

27. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowani, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

28. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

      a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,

      b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

29. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

Walne Zebranie Członków zwyczajne jest zwoływane raz w roku przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania. Jeżeli w pierwszym terminie na Walnym Zebraniu Członków nie uczestniczy co najmniej połowa liczby członków, wówczas w drugim terminie posiedzenia, uchwały mogą być podjęte zwykłą  większością głosów oddanych przez członków obecnych. Drugi termin powinien być podany
w zawiadomieniu o posiedzeniu i nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie pół godziny po pierwszym terminie.

30. Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

31. Uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów. Głosowanie jest jawne.

32. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania decyduje głos przewodniczącego Walnego Zebrania.

33. Do kompetencji Walnego Zebrania należą:

      a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

      b) uchwalania zmian statutu,

      c) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,

      d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

      e) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

      f) uchwalanie budżetu,

      g) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń
      na rzecz Stowarzyszenia,

      h) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,

      i) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

      j) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,

      k) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

      l) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

      m) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.

34. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie
z uchwałami Walnego Zebrania Członków. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań finansowych uprawnieni są: Prezes i Wiceprezes łącznie lub Wiceprezes i Skarbnik łącznie.

35. Zarząd składa się z 5 – 7 osób, w tym prezesa oraz dwóch wiceprezesów. Prezesa, wiceprezesów, sekretarz oraz skarbnika wybiera Zarząd spośród swoich członków. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.

36. Do kompetencji Zarządu należą:

      a) realizacja celów Stowarzyszenia,

      b) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,

      c) sporządzanie planów pracy i budżetu,

      d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

      e) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,

      f) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

      g) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

      h) przyjmowanie i skreślanie członków.

37. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością zarządu Stowarzyszenia.

38. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób w tym przewodniczącego.

39. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

      a) kontrolowanie działalności Zarządu,

      b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków,

      c) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków
      oraz zebrania Zarządu,

      d) składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,

      e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

40. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK I FUNDUSZE

 

41. Majątek Stowarzyszenia powstaje:

      a) ze składek członkowskich,

      b) darowizn, spadków, zapisów,

      c) dotacji i ofiarności publicznej

      d) prowadzonej działalności gospodarczej

42. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.

43. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

44. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

 

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

45. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością głosów – (2/3), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

46. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

47. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.